Serwis.
W zależności od producenta, sposób realizacji zgłoszenia reklamacyjnego jest różny. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których serwis gwarancyjny produktu prowadzony jest przez wyspecjalizowaną do tego celu firmę na terenie Polski. Ogólny sposób realizacji zgłoszenia reklamacyjnego przedstawiony jest poniżej.


Sprzedaż komponentów.

Towary sprzedawane w Empix.pl, ze względu na zasady obsługi reklamacyjnej , dzielą się zasadniczo na następujące grupy:
towary, na które została udzielona gwarancja producenta,
towary, dla których obsługę reklamacyjną zapewnia Empix.pl na zasadach rękojmi,
wyroby własne Incom Group, jakimi są np. systemy komputerowe.

Dla systemów komputerowych zasady obsługi reklamacyjnej zawarte są w części: „Reklamacja systemu komputerowego”.

Towary z gwarancją producenta: towary te posiadają dołączoną własną Kartę Gwarancyjną,
obsługą reklamacyjną tych towarów zajmują się punkty serwisowe wskazane w Karcie Gwarancyjnej danego produktu – towary te nie są obsługiwane w ramach reklamacji przez Empix.pl, za wyjątkiem szczególnych przypadków trybu DOA.

Poniższe warunki określają zasady odpowiedzialności Empix.pl z tytułu rękojmi sprzedaży towarów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku wystąpienia wady w tych towarach:
wady fizyczne sprzedanych towarów objęte są rękojmią,
czas trwania rękojmi lub gwarancji producenta określa każdorazowo wystawiony przez Empix.pl dokument „Specyfikacja” przekazany nabywcy w formie drukowanej lub elektronicznie,
rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych.

Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art. 558 §1 KC. Wyłącza się uprawnienie przysługujące sprzedawcy na mocy art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Zgłoszenia reklamacyjne mogą dotyczyć jedynie towaru, który został sprzedany lub wymieniony przez Serwis Empix.pl w ramach procesu obsługi reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne winno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca po jej wykryciu, przy czym dalsze użytkowanie uszkodzonego towaru powoduje utratę praw do reklamacji.
Roszczenia z tytułu wady towaru mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
wraz z towarem dostarczono zestawienie reklamowanego towaru,
dokonano zgłoszenia internetowego i uzyskano numer RMA,
niniejsze dokumenty mają charakter imienny i nie mogą być przekazywane innym podmiotom gospodarczym bez zachowania procedury zgodnej z przepisami Kodeksu Cywilnego,
serwis firmy Empix.pl nie jest zobowiązany do usunięcia wady towaru, jeżeli powyższe dokumenty zostaną przedstawione przez inny podmiot niż Nabywca,
od dnia wydania upłynął okres krótszy niż czas obowiązywania roszczeń określony w „Specyfikacji”,
reklamowany towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych,
reklamowany towar jest czysty,
nabywca towaru lub osoby trzecie nie dokonywały:
próby samowolnej naprawy reklamowanego towaru,
zerwania, zamiany lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Incom Group lub jego dostawców (naklejki z numerami seryjnymi, kody kreskowe),
działań powodujących uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz działania celowego uszkodzenia towaru i wywołanie tymi działaniami jakichkolwiek wad towaru,
działań powodujących jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji, regulacji czy transportu towaru.

Reklamowany towar musi być dostarczany we właściwym opakowaniu, zabezpieczającym przed wtórnym uszkodzeniem, szczególnie przed uszkodzeniami mechanicznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi.

Stwierdzenie przez Empix.pl niezachowania dowolnego z warunków z pkt. 6 powoduje nieuwzględnienie roszczeń oraz zwrot towaru Nabywcy na jego koszt.

W przypadku reklamacji dysków twardych wskazany jest dodatkowo wydruk z programu testującego potwierdzający istnienie na powierzchni dysku tzw. bad block`ów.

Reklamując procesory instalowane w wersjach BOX należy dostarczyć je wraz z radiatorem wchodzącym w skład tego kompletu (oryginalnym).

Empix.pl nie realizuje serwisu pogwarancyjnego.

Nie są objęte roszczeniami reklamacje obejmujące:
materiały eksploatacyjne: cartridge, kable połączeniowe, bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, dyskietki, wszelkie nośniki typu CD lub DVD i ich odmiany,
dane zapisane na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych i innych), utracone w sposób bezpośredni lub pośredni lub też na skutek niewłaściwego postępowania z towarem,
towar, którego jedyną wadą jest niekompatybilność,
niepoprawne działanie towaru po rekonfiguracji sprzętowej, po jego rozbudowie lub przebudowie, jak również, jeżeli to dotyczy, po instalacji lub reinstalacji dowolnego systemu operacyjnego i jakiegokolwiek oprogramowania,
szkody i uszkodzenia wynikłe z zabrudzenia, zakurzenia (np. elementów optycznych, łożysk, prowadnic itp.), korozji (np. utleniania się styków) oraz będących następstwem normalnego zużycia towaru,
wady i uszkodzenia towaru powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek siły wyższej, takiej jak pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie lub innej klęski żywiołowej czy nieprzewidzianego wypadku oraz na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Empix.pl, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego,
czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik końcowy, w szczególności – okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury logicznej dysku itp.,
wyposażenie dodatkowe, tzn. podkładki pod mysz, joysticki, wkłady antystatyczne.

Empix.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dane pozostawione przez Nabywcę lub użytkownika końcowego, znajdujące się na dyskach twardych i innych nośnikach dostarczonych do serwisu.

Serwis centralny znajduje się w o/Wrocław, klienci mogą reklamować towar po uprzednim zgłoszeniu internetowym.

W przypadku dostarczenia do serwisu towaru sprawnego oraz w przypadku nie stwierdzenia zgłaszanych uszkodzeń, Nabywca zostanie obciążony kosztami testowania towaru oraz logistycznymi.

Koszt dostarczenia towaru uszkodzonego do serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca. Z tego powodu Empix.pl zaleca skorzystanie z oryginalnego opakowania producenta.
Towar nadesłany do serwisu na koszt Empix.pl nie zostanie przyjęty.
W przypadku dostarczenia towaru do serwisu Empix.pl Nabywca zobowiązany jest do naklejenia na paczkę Listy wysyłkowej wydrukowanej przez Empix.pl zawierającej numery zatwierdzonych RMA i ilość szt. towaru. Obowiązkiem reklamującego jest usunięcie nalepek, taśm i oznakowań naniesionych na towar przez Nabywcę lub osoby trzecie.

W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora, kuriera) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci imiennej upoważnionego pracownika Empix.pl Wycofanie towaru, o którym mowa, lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty złożenia przez upoważnionego pracownika Empix.pl pieczęci i podpisu na liście przewozowym.

Terminy serwisowe.
Empix.pl zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu,
w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. wymagane sprowadzenie podzespołów z zagranicy itp.), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych,
wszelkie odstępstwa od w/w terminów Empix.pl uzgadnia każdorazowo z Nabywcą,
w przypadku przyjęcia warunkowego, uzgodnionego z Nabywcą, czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy.

Terminy określone powyżej nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia, trwającego dłużej niż 7 dni kalendarzowych, opóźnienia Nabywcy w zapłacie należności przysługujących Empix.pl na podstawie odpowiednich dokumentów. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Nabywcę zaległości w pełnej wysokości, bieg terminów napraw reklamacyjnych ulega zawieszeniu i nie wiąże serwisu Empix.pl. Nabywca wyraża ze swej strony zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego do Serwisu Empix.pl towaru.

Terminy rozliczeń serwisowych, o których mowa powyżej liczone są:
w przypadku osobistego dostarczenia przez Nabywcę towaru do serwisu – od daty przyjęcia towaru do Serwisu i wystawienia Rewersu, do czasu naprawy przez Dział Serwisu,
w przypadku dostarczenia towaru przesyłką (paczką za pośrednictwem przewoźnika) termin rozpoczęcia liczony jest od daty odebrania od przewoźnika przesyłki (paczki) przez upoważnionego pracownika Empix.pl i liczony jest do daty odebrania przesyłki (paczki) przez przewoźnika (firmę spedycyjną, kurierską).

Empix.pl zastrzega, że:
nie wydaje duplikatu oryginalnych Kart Gwarancyjnych producenta,
nie wydaje duplikatu Rewersu bądź dokumentu wydania z Serwisu Empix.pl,
nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty Karty Gwarancyjnej, Rewersu i/lub dokumentu wydania z Serwisu Empix.pl.

Odmowa uznania reklamacji skutkuje odesłaniem towaru do klienta na jego koszt z podaniem przyczyny odmowy.
Odmowa uznania reklamacji, lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności, powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia przez uprawionego pracownika Empix.pl pieczęci i podpisu na liście przewozowym. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania opinii autoryzowanego serwisu producenta.

W tym samym terminie 5 dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia co do stanu odesłanego mu przez Serwis Empix.pl towaru dotyczące jego jakości, sprawności i wyposażenia. Termin pięciodniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu odbioru na liście przewozowym przez Nabywcę).

Tryb wydania towaru z serwisu:
przedstawienie oryginału Rewersu przez Nabywcę – w przypadku osobistego dostarczenia towaru do Serwisu lub wydruku tego dokumentu przesłanego elektronicznie,
odesłanie przyjętego do Serwisu Empix.pl towaru na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora, kuriera) na koszt Empix.pl,
nabywca każdorazowo w trakcie odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera stanu opakowania zewnętrznego, stanu zabezpieczeń firmowych Empix.pl oraz do sprawdzenia zgodności ilości paczek z ilością podaną w liście przewozowym,
w przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki (ilość paczek w przesyłce nie pokrywa się z ilością wymienioną w liście przewozowym), uszkodzenia zabezpieczeń firmowych Empix.pl, taśmy producenta (fabrycznej), uszkodzenia mechaniczne opakowania, niezgodności wagi przesyłki z wagą podaną na przesyłce, należy sporządzić protokół szkody, w obecności przedstawiciela spedytora/kuriera,
towar po naprawie/wymianie wysyłany jest na adres siedziby reklamującego lub na inny adres, będący miejscem prowadzenia działalności.

W przypadku problemu związanego z uszkodzeniem przesyłki albo jej brakiem lub zaginięciem, należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości, zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie po stwierdzeniu problemu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po odbiorze przesyłki. Empix.pl zastrzega prawo odrzucenia zgłoszenia nie spełniającego powyższego warunku. Empix.pl ma prawo żądać przesłania dodatkowych dokumentów i/lub informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia. Nieprzesłanie takich dokumentów i/lub informacji wstrzymuje proces rozpatrywania zgłoszenia i może być podstawą jego odrzucenia.

Empix.pl może dokonać:
wymiany towaru na nowy lub inny, tego samego bądź innego producenta, o podobnych bądź lepszych parametrach technicznych, wolny od wad,
wystawienia korekty faktury, jeśli zostały spełnione następujące warunki:
Serwis Empix.pl dokonał trzech napraw reklamacyjnych, a towar nadal uniemożliwia korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie spełnia on zakładanych funkcji użytkowych,
Serwis Empix.pl uzna, że dokonanie naprawy reklamacyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych powyżej,
Serwis Empix.pl po dokonaniu wymiany lub naprawy towaru reklamowanego udziela kontynuacji rękojmi, która jest przedłużona o czas pobytu towaru w serwisie.

Nabywca dostarcza reklamowany towar w wersji OEM, z wyjątkiem reklamacji dokonywanej w trybie DOA.

W uprawnieniach, o których mowa powyżej Serwis Empix.pl zleci wystawienie faktury korygującej z zachowaniem uprawnień z tytułu rękojmi wg zasad postępowania reklamacyjnego obowiązującego w Empix.pl.

Termin dalszej obsługi reklamacyjnej na towar ulega przedłużeniu o czas trwania pobytu towaru w serwisie Empix.pl określony w pkt. 22 o ile zasadność zgłoszenia reklamacyjnego zostało potwierdzone przez Empix.pl.
Wystawienie faktury korygującej na reklamowany towar skutkuje utratą ważności Rewersu (pokwitowania przyjęcia towaru do serwisu Empix.pl).
Empix.pl nie odpowiada z tytułu rękojmi towarów objętych gwarancją producenta i serwisowanych przez autoryzowane serwisy zewnętrzne (wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej), w sytuacji, gdy Producent reklamowanego sprzętu pozostaje w stanie upadłości lub w stanie likwidacji.

Reklamacja systemu komputerowego.

Wady fizyczne systemów komputerowych objęte są rękojmią. Czas trwania rękojmi określa każdorazowo dokument magazynowy „Specyfikacja”.
Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art. 558 §1 KC.
W przypadku zgłaszania reklamacji systemu komputerowego, Empix.pl dopuszcza następujące rozwiązania:
Przekazanie do naprawy jednostki centralnej (obudowa i zawarte w niej komponenty):
jednostka powinna być dostarczona w konfiguracji zgodnej z Kartą Komputera, z pominięciem urządzeń peryferyjnych (klawiatura, mysz, kable połączeniowe itd.),
jednostka powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu bez jakiegokolwiek wyposażenia; w przypadku braku opakowania oryginalnego, opakowanie zastępcze powinno zabezpieczyć system komputerowy przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
Przekazanie do reklamacji tylko uszkodzonego komponentu, pochodzącego z danego systemu komputerowego (komponent identyfikowalny na Karcie Komputera, wg symbolu i nazwy),
komponenty powinny być zabezpieczone na czas transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zgodnie z zasadami ochrony elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (min. woreczki antyelektrostatyczne),
komponenty powinny być dostarczane w wersji OEM.

Przekazanie kompletnego systemu komputerowego:
dotyczy to tylko przypadków, gdy w ramach reklamacji dokonywana jest wymiana systemu komputerowego na nowy lub gdy wystawiana będzie faktura korekta; tryb ten wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Empix.pl, zgodnie z procedurą umieszczoną na stronie: Procedura DOA,
system komputerowy powinien być dostarczony kompletny, w konfiguracji zgodnej z Kartą Komputera, w przeciwnym wypadku Empix.pl ma prawo obciążyć Nabywcę równowartością brakujących lub uszkodzonych elementów oraz kosztami ich wymiany,
system komputerowy powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

Zgłoszenie reklamacyjne winno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesięca po jej wykryciu, przy czym dalsze użytkowanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę praw do reklamacji.
Roszczenia z tytułu wady sprzętu mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
Wraz ze sprzętem dostarczone są następujące dokumenty:
prawidłowo wypełniony przez użytkownika końcowego Formularz Reklamacyjny,
kopia Karty Komputera.
Dokonano zgłoszenia internetowego i uzyskano numer RMA.
Dokumenty wystawione są wyłącznie dla Nabywcy do konkretnego numeru faktury sprzedaży Empix.pl sprzętu o konkretnym numerze seryjnym.
Niniejsze dokumenty mają charakter imienny i nie mogą być przekazywane innym podmiotom gospodarczym bez zachowania procedury zgodnej z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Serwis Empix.pl nie jest zobowiązany do usunięcia wady sprzętu, jeżeli powyższe dokumenty zostaną przedstawione przez inną osobę niż Nabywca.
Od dnia zakupu (data sprzedaży widniejąca na fakturze), nie upłynął termin zgłaszania roszczeń reklamacyjnych określony w specyfikacji.
Reklamowany sprzęt nie posiada uszkodzeń mechanicznych.
Reklamowany sprzęt jest czysty.
Nabywca sprzętu lub osoby trzecie nie dokonywały:
próby samowolnej naprawy reklamowanego sprzętu. W przypadku systemów komputerowych dopuszcza się jedynie wymianę komponentów wchodzących w skład systemu komputerowego, tzn. kart, płyty głównej, dysków itp., zerwania, zamiany lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Empix.pl lub jego dostawców (naklejki z numerami seryjnymi, kody kreskowe),
działań powodujących uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz działania celowego uszkodzenia sprzętu i wywołanie tymi działaniami jakichkolwiek wad sprzętu,
działań powodujących jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji, regulacji czy transportu sprzętu.

Reklamowany sprzęt musi być dostarczany we właściwych opakowaniach, zabezpieczających przed wtórnym uszkodzeniem, szczególnie przed uszkodzeniami mechanicznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi.
Stwierdzenie przez Empix.pl niezachowania dowolnego z warunków z pkt. 5 powoduje nieuwzględnienie roszczeń oraz zwrot sprzętu Nabywcy na jego koszt.
Do reklamowanego sprzętu komputerowego musi być dołączony prawidłowo i kompletnie wypełniony Formularz Reklamacyjny. W przypadku nie spełnienia tego warunku gwarantowane terminy wykonania napraw podane powyżej nie obowiązują Empix.pl.
W przypadku reklamacji dysków twardych wskazany jest dodatkowy wydruk z programu testującego potwierdzający istnienie na powierzchni dysku tzw. bad block’ów.
Reklamując procesory instalowane w wersjach BOX należy je dostarczyć wraz z oryginalnym radiatorem wchodzącym w skład tego kompletu.
Empix.pl nie realizuje serwisu pogwarancyjnego.

Nie są objęte roszczeniami reklamacje obejmujące:
materiały eksploatacyjne, w tym wentylatory, cartridge, kable połączeniowe, bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, dyskietki, wszelkie nośniki typu CD lub DVD i ich odmiany,
dane zapisane na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych i innych), utracone w sposób bezpośredni lub pośredni, lub też na skutek niewłaściwego postępowania ze sprzętem,
sprzęt, którego jedyną wadą jest niekompatybilność,
niepoprawne działanie sprzętu po rekonfiguracji sprzętowej, jego rozbudowy lub przebudowy, instalacji lub reinstalacji systemu operacyjnego i jakiegokolwiek oprogramowania,
szkody i uszkodzenia wynikłe z zabrudzenia, zakurzenia (np. elementów optycznych, łożysk, prowadnic itp.), korozji (np. utleniania się styków) oraz będących następstwem normalnego zużycia sprzętu,
wady i uszkodzenia sprzętu powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek siły wyższej takiej jak pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie lub innej klęski żywiołowej czy nieprzewidzianego wypadku oraz na wskutek uszkodzenia niezawinionego przez Empix.pl, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego,
czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik końcowy systemu komputerowego, w szczególności – okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury logicznej dysku itp.,
wyposażenie dodatkowe, tzn. myszy komputerowe, trackball’e, podkładki pod mysz, joysticki, wkłady antystatyczne,
niewłaściwą pracę systemu operacyjnego i oprogramowania, które nie zostało preinstalowane bezpośrednio przez producenta systemu komputerowego.

Empix.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dane pozostawione przez Nabywcę lub użytkownika końcowego, znajdujące się na dyskach twardych i innych nośnikach dostarczonych do serwisu.
W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego oraz w przypadku nie stwierdzenia zgłaszanych uszkodzeń, Nabywca zostanie obciążony kosztami testowania sprzętu oraz logistycznymi.
Koszt dostarczenia sprzętu uszkodzonego do serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca. Z tego powodu Empix.pl zaleca skorzystanie z oryginalnego opakowania producenta.
Sprzęt nadesłany do serwisu na koszt Empix.pl nie zostanie przyjęty.
W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu Empix.pl Nabywca zobowiązany jest do opisania każdej paczki czytelnie, numerem uzyskanego RMA oraz ilością szt. towaru zawartego w danej paczce. Obowiązkiem reklamującego jest usunięcie nalepek, taśm i oznakowań naniesionych na sprzęt przez Nabywcę lub osoby trzecie.
W przypadku dostarczenia sprzętu za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci imiennej upoważnionego pracownika Empix.pl. Wycofanie sprzętu, o którym mowa, lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie 2 dni roboczych licząc od daty złożenia przez upoważnionego pracownika Empix.pl pieczęci i podpisu na liście przewozowym.

Terminy serwisowe:
Empix.pl zobowiązuje się do naprawy sprzętu zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia sprzętu do serwisu,
w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. wymagane sprowadzenie podzespołów z zagranicy itp.), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych,
wszelkie odstępstwa od w/w terminów Empix.pl uzgadnia każdorazowo z Nabywcą,
w przypadku przyjęcia „warunkowego”, uzgodnionego z Nabywcą, czas naprawy może zostać przedłużony do 3 miesięcy.

Terminy określone powyżej nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia, trwającego dłużej niż 7 dni kalendarzowych, opóźnienia Nabywcy w zapłacie należności przysługujących Empix.pl na podstawie odpowiednich dokumentów. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Nabywcę zaległości w pełnej wysokości, bieg terminów napraw reklamacyjnych ulega zawieszeniu i nie wiąże serwisu Empix.pl. Nabywca wyraża ze swej strony zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego do serwisu Empix.pl sprzętu.

Terminy rozliczeń serwisowych, o których mowa powyżej liczone są:
w przypadku osobistego dostarczenia przez Nabywcę sprzętu do serwisu – od daty przyjęcia sprzętu do serwisu i wystawienia Rewersu, do czasu naprawy przez dział serwisu,
w przypadku dostarczenia sprzętu przesyłką (paczką za pośrednictwem przewoźnika) – termin rozpoczęcia liczony jest od daty odebrania od przewoźnika przesyłki (paczki) przez upoważnionego pracownika Empix.pl i liczony jest do daty odebrania przesyłki (paczki) przez przewoźnika (firmę spedycyjną).

Empix.pl zastrzega, że:
nie wydaje duplikatu Karty Komputera,
nie wydaje duplikatu Rewersu bądź dokumentu wydania z Serwisu Empix.pl,
nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty Karty Komputera, Rewersu i/lub dokumentu wydania z Serwisu Empix.pl.

Odmowa uznania reklamacji skutkuje odesłaniem sprzętu do klienta na jego koszt z podaniem przyczyny odmowy.
Odmowa uznania reklamacji, lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności, powinno nastąpić w terminie2 dni roboczych licząc od daty złożenia przez uprawionego pracownika Empix.pl pieczęci i podpisu na liście przewozowym.

W tym samym terminie 2 dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia, co do stanu odesłanego mu przez Serwis Empix.pl sprzętu dotyczącym jego jakości, sprawności i wyposażenia. Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu odbioru na liście przewozowym przez Nabywcę).

Tryb wydania towaru z serwisu:
przedstawienie oryginału rewersu przez Nabywcę – w przypadku osobistego dostarczenia towaru do serwisu,
odesłanie przyjętego do serwisu Empix.pl sprzętu na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt Empix.pl,
Nabywca każdorazowo przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia w becności kuriera stanu opakowania zewnętrznego, stanu zabezpieczeń firmowych Empix.pl oraz do sprawdzenia zgodności ilości paczek z ilością podaną w liście przewozowym i ich zawartość,
w przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki (ilość paczek w przesyłce nie pokrywa się z ilością wymienioną w liście przewozowym), uszkodzenia zabezpieczeń firmowych Empix.pl, taśmy producenta (fabrycznej), uszkodzenia mechaniczne opakowania, niezgodności wagi przesyłki z wagą podaną na przesyłce, należy sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela spedytora/kuriera.

Przesyłki uszkodzone w transporcie należy odesłać do Empix.pl, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta takiego zamiaru. Na przesyłce należy umieścić dopisek Uszkodzonia w transporcie, podać nazwisko pracownika Empix.pl, z którym ustalono zwrot przesyłki oraz dołączyć kopię protokołu szkody, sporządzonego i podpisanego przez Nabywcę i przedstawiciela spedytora/kuriera.
Nabywca ma prawo do: wymiany sprzętu na wolny od wad, tego samego bądź innego producenta, o podobnych bądź lepszych parametrach technicznych  lub żądania wystawienia korekty faktury, jeśli zostały spełnione następujące warunki:
Serwis Empix.pl dokonał pięciu istotnych napraw reklamacyjnych, a sprzęt nadal uniemożliwia korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie spełnia on zakładanych funkcji użytkowych lub
Serwis uzna, że dokonanie naprawy reklamacyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych powyżej.

W uprawnieniach, o których mowa powyżej Serwis Empix.pl zleci wystawienie faktury korygującej z zachowaniem uprawnień z tytułu rękojmi wg zasad postępowania reklamacyjnego obowiązującego w Empix.pl.
Termin dalszej obsługi reklamacyjnej na sprzęt ulega przedłużeniu o czas trwania pobytu sprzętu w Serwisie Empix.pl określony powyżej, o ile zasadność zgłoszenia reklamacyjnego zostało potwierdzone przez Empix.pl.
Wystawienie faktury korygującej na reklamowany sprzęt skutkuje utratą ważności Rewersu (pokwitowania przyjęcia towaru do serwisu Empix.pl).

Wszelkie pytania związane z realizacją reklamacji prosimy nadsyłać pocztą internetową na adres sklep@empix.pl.

W przypadku, gdy dostawca realizuje naprawy gwarancyjne swoich produktów przez ogólnopolską sieć, w polu „Serwis” znajduje się informacja CAŁY KRAJ, zaś w polu „Telefon” jeden z wybranych punktów serwisowych. Dokładne informacje na temat poszczególnych punktów serwisowych znajdują się w Kartach Gwarancyjnych produktów, dostarczanych wraz z wybranym sprzętem.

Empix.pl oferuje Państwu możliwość dokonania zgłoszenia reklamacyjnego tylko i wyłącznie drogą internetową. Bardzo prosimy o zapoznanie się z formularzem i instrukcją opisującą jak z tego serwisu korzystać.